BOLAGSSTYRNING

BONESUPPORT:s bolagsstyrning styrs av aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler, bolagets bolagsordning, Svensk kod för bolagsstyrning, Nasdaqs regelverk för emittenter, god sed på aktiemarknaden, interna policydokument och andra tillämpliga regler och rekommendationer. Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning, om förekommande, kommer att rapporteras årligen i bolagets bolagsstyrningsrapport.