KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONESUPPORT HOLDING AB 20 04 18

Aktieägarna i BONESUPPORT HOLDING AB, org. nr 556802-2171, kallas härmed till årsstämma på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, i Lund, tisdagen den 22 maj 2018 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 0nsdagen den 16 maj 2018; och
 • dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 16 maj 2018, per post under adress BONESUPPORT HOLDING AB, att: Bolagsstämma, Scheelevägen 19, 223 70 Lund, per e-post eller per telefon 046 286 53 70. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 16 maj 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (bonesupport.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Anförande av verkställande direktören.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.
 13. Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare.
  1. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
  2. Beslut om ändring av bolagsordningen.
   1. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier.
   2. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier.
   3. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Jacob Gunterberg (ordförande), representerande HealthCap V L.P, Johan Kördel, representerande Lundbeckfonden Invest A/S, Jonas Jendi, representerande Stiftelsen Industrifonden samt styrelsens ordförande Håkan Björklund, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 889 317 383 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sju stycken. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 565 000 kronor (1 415 000 kronor föregående år). Föreslaget innebär att arvode ska utgå med 325 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget (oförändrat jämfört med föregående år). Vidare föreslås att arvode för utkottsarbete ska utgå med 125 000  kronor till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 70 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år), med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (oförändrat jämfört med föregående år).

Arvode till revisorn föreslås utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Håkan Björklund, Björn Odlander, Nina Rawal, Lars Lidgren, Tone Kvåle och Lennart Johansson samt nyval av Simon Cartmell. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om omval av Håkan Björklund som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida och i årsredovisningen (bonesupport.com). Information om den kandidat som föreslås för nyval framgår av valberedningens motiverade yttrande.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman beslutar om omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Thuresson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:

(a) val av ordförande på stämman;

(b) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;

(c) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt evetuell ersättning för utskottsarbete;

(d) val av revisor samt ersättning till denne; samt

(e) principer för utseende av valberedningen.

Punkt 13: Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetents och kapacitet att nå uppställda mål. Det noteras att bolaget är i hög grad internationellt med anställda i flera olika länder. Vid fastställande av ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor ska utgångspunkten vara att villkoren ska vara konkurrenskraftiga med hänsyn till förhållandena i det land där den anställde är anställd. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter bolagsstämmans beslut om dessa riktlinjer samt för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, av bolagsstämman beslutade aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses VD samt de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp.

Ersättning och övriga anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Fast lön ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Omprövning bör ske årligen.

Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet av i förväg uppsatta och väldefinierade mål. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 75 procent av den fasta årslönen för VD och 40 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare, varvid den individuella högstanivån ska fastställas bl.a. mot bakgrund av vederbörandes befattning.

Bolagets totala åtaganden avseende rörlig ersättning gentemot VD och andra ledande befattningshavare som kan omfattas av rörliga ersättningsmål beräknas för år 2018, om samtliga mål fullt ut uppfylls och baserat på nuvarande växelkurser, högst kunna uppgå till cirka 10 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter). Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande utgör ledande befattningshavare samt har rätt till rörlig ersättning.

Utöver vad som följer av lag och kollektivavtal eller annat avtal kan VD och övriga ledande befattningshavare äga rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar. Avstående av lön och rörlig ersättning kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för bolaget över tiden.

Aktierelaterade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman.

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner, såsom tjänstebil, företagshälsovård m.m.

Vid uppsägning av VD:s anställning från Bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga 6 månader. Om bolaget säger upp VD utan saklig grund ska VD, utöver lön under uppsägningstiden, ha rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månaders grundlön. För övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstiden vid uppsägning från bolagets sida inte överstiga 12 månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska, utöver lön under uppsägningstid, avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders grundlön kunna utgå.

Bolaget har vid tidpunkten för årsstämman den 22 maj 2018 – förutom löpande åtaganden – inga utestående ersättningsåtaganden gentemot ledande befattningshavare.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättning liksom övriga villkor ska beslutas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 14: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare (”Teckningsoptionsprogram 2018/2021”).

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2018/2021 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, på följande villkor:

A. Riktad emission av teckningsoptioner

Högst 1 175 000 teckningsoptioner ska emitteras för Teckningsoptionsprogram 2018/2021.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av ett helägt dotterbolag i koncernen (”Dotterbolaget”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2018/2021.

Dotterbolagets teckning ska ske senast den 30 juni 2018, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.

Överteckning får inte ske.

Teckningsoptionerna ska utges till Dotterbolaget utan vederlag. Skälet till att teckningsoptionerna utges utan vederlag är att teckningsoptionerna utges till Dotterbolaget som ett led i införandet av Teckningsoptionsprogram 2018/2021.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie i bolaget.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 14 maj 2018 till och med den 18 maj 2018. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021.

Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 734 375 kronor.

Styrelseordföranden eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

B. Överlåtelse av teckningsoptioner

Teckningsoptionsprogram 2018/2021 ska i huvudsak genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

Dotterbolaget ska ha rätt att överlåta teckningsoptioner mot betalning till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 i enlighet med de riktlinjer som följer nedan.

Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black Scholes värderingsmodell.

Styrelsen för bolaget  ska besluta om tilldelning till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 i enlighet med följande riktlinjer:

Befattning Antal teckningsoptioner
Verkställande direktör Högst 500 000 teckningsoptioner
Övriga ledande befattningshavare
(9 personer)
Högst 75 000 teckningsoptioner per person

Tilldelning till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 ska ske senast den 30 juni 2018.

Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Överteckning får inte ske.

Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 förutsätter att deltagaren vid tidpunkten för tilldelning är anställd i bolaget (eller annat bolag i koncernen) eller har ingått avtal därom, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen avses att avslutas.

För deltagare i andra länder än Sverige, förutsätts dels att vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att vidareöverlåtelse enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser till teckningsoptionernas fastställda marknadsvärde. Styrelsen ska äga rätt att anpassa villkoren i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 i den mån så krävs för att tilldelning av teckningsoptioner till personer i andra länder, så långt praktiskt möjligt, ska kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av Teckningsoptionsprogram 2018/2021.

Skäl för Teckningsoptionsprogram 2018/2021 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till införandet av Teckningsoptionsprogram 2018/2021 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna de nya teckningsoptionerna är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla ledande befattningshavare genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av de deltagande ledande befattningshavarna och aktieägarnas intressen, samt främja ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.

Kostnader, påverkan på nyckeltal, befintliga incitamentsprogram och utspädning

Eftersom teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 överlåts till deltagarna till marknadsmässigt värde är bolagets bedömning att bolaget inte kommer att belastas med några sociala avgifter i förhållande till Teckningsoptionsprogram 2018/2021. Bolagets kostnader för Teckningsoptionsprogram 2018/2021 kommer således endast att bestå av begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Per dagen för kallelsen uppgår antal aktier i bolaget till 50 811 866. Därtill finns teckningsoptioner emitterade i anslutning till ett tidigare finansieringsavtal vilka kan medföra att ytterligare högst 599 114 aktier utges.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2018/2021 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 1 175 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,26 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2018/2021. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2017 hade i sådant fall förändrats på så sätt att resultat per aktie hade förändrats från –3,24 kronor till –3,14 kronor. Beräkningen av utspädningen enligt det föregående beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits i anslutning till det tidigare finansieringsavtalet. Om även dessa teckningsoptioner beaktas uppgår den maximala utspädningen från Teckningsoptionsprogram 2018/2021 till cirka 2,23 procent.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre personaloptionsprogram och ett teckningsoptionsprogram utestående i bolaget. Om samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till de existerande programmen och alltjämt kan utnyttjas, utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 2 564 710 nya aktier att utges. I tillägg till Teckningsoptionsprogram 2018/2021 har styrelsen också föreslagit att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram i anslutning till vilket totalt 500 000 nya aktier kan komma utges samt har valberedningen föreslagit att årsstämman också beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram i anslutning till vilket totalt 120 000 nya aktier kan komma att utges. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående respektive föreslås för beslut vid årsstämman utnyttjas fullt ut kommer totalt 4 359 710 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 7,90 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna incitamentsprogram. Beräkningen av utspädningen enligt det föregående beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits i anslutning till det tidigare finansieringsavtalet. Om även dessa teckningsoptioner beaktas uppgår den maximala totala utspädningen från existerande och föreslagna incitamentsprogram till cirka 7,82 procent.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för programmen.

Förslagets beredning

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2018/2021 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har beslutats av styrelsen.

Punkt 15: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman i syfte att möjliggöra emission av C-aktier inom ramen för aktie-sparprogram, beslutar att införa en ny § 6 i bolagets bolagsordning i enlighet med nedan-stående lydelse. Efter införandet av den nya bestämmelsen i bolagsordningen ska hit-tillsvarande aktier vara stamaktier.

6 § Aktieslag

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än ap-portegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.”

Som en följd av införandet av den nya paragrafen numreras de existerande paragraferna 6 – 11 i bolagsordningen om.

Punkt 16: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram (”LTI 2018”) för anställda i enlighet med A nedan. Beslutet ska vara villkorat dels av att årsstämman också fattat beslut om ändring av bolagsordningen enligt separat förslag varigenom möjligheten att utge C-aktier införs, dels av att årsstämman också fattar beslut om säkringsåtgärder enligt B – D nedan.

A. Inrättande av prestationsbaserat aktiesparprogram

Bakgrund

Det övergripande syftet med LTI 2018 är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2018 avses även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2018 bedöms vidare underlätta för bolaget att rekrytera och behålla anställda.

Villkor för LTI 2018

LTI 2018 ska som utgångspunkt omfatta anställda som inte tidigare deltar i aktierelaterade incitamentsprogram som finns utestående i bolaget före årsstämman den 22 maj 2018. Bolagets CFO ska dock äga rätt att delta i LTI 2018 trots att han tidigare deltar i ett aktierelaterat incitamentsprogram och styrelsen ska därutöver i undantagsfall också kunna besluta att upp till fem stycken anställda i kategorin ”Övriga anställda” som tidigare deltar i aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget ska beredas rätt att delta i LTI 2018.

Totalt bedöms LTI 2018 komma att omfatta upp till cirka 25 stycken anställda. För att få delta i LTI 2018 krävs att deltagaren anställts i bolaget eller annat bolag i koncernen senast vid utgången av Investeringsperioden enligt nedan.

LTI 2018 innebär att deltagarna investerar i stamaktier i bolaget (”Sparaktier”). För att få delta i LTI 2018 ska respektive deltagare minst förvärva det antal Sparaktier som anges för respektive kategori nedan (vilket antal också utgör det maximala antalet Sparaktier som respektive deltagare i respektive kategori ska kunna förvärva inom ramen för LTI 2018). Investeringen i Sparaktier ska ske genom förvärv av stamaktier i marknaden senast den 31 december 2018 (”Investeringsperioden”).

Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2021 (”Sparperioden”) och deltagaren fortsatt varit anställd i bolaget under hela Sparperioden, har deltagaren rätt att erhålla ytterligare stamaktier i bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”) under förutsättning att de nedan angivna prestationsmålen (”Prestationsmålen”) uppnås eller överträffas.

Deltagare ska förvärva följande antal Sparaktier samt ska kunna tilldelas upp till följande antal Prestationsaktier per Sparaktie:

Befattning Antal Sparaktier Maximalt antal Prestationsaktier per Sparaktie
Verkställande direktör 30 000 4
Övriga ledande befattningshavare (4 personer) 15 000 3
Övriga anställda (cirka 20 personer) 5 000 2

Det totala antalet Prestationsaktier ska inte överstiga 500 000.

De Prestationsmål som måste uppnås eller överträffas avser (i) aktiekursutvecklingen för bolagets aktier (”Aktiekursmålet”), (ii) nettoomsättning för respektive räkenskapsår 2018-2021 (”Försäljningsmålet”); och (iii) EBITDA för respektive räkenskapsår 2018-2021 (”EBITDA- målet”), varvid respektive Prestationsmål ska viktas med 1/3 vardera och såvitt avser Försäljningsmålet och EBITDA-målet ska respektive räkenskapsår viktas med 1/4 vardera.

Aktiekursmålet relaterar till utvecklingen för bolagets aktiekurs under perioden från dagen för årsstämman 2018 till och med den 31 december 2021. Aktiekursens utveckling kommer att mätas som den volymvägda genomsnittskursen 30 handelsdagar omedelbart efter årsstämman 2018 och 30 handelsdagar omedelbart före den 31 december 2021. En ökning av aktiekursen med mindre än 25 procent berättigar inte till någon intjäning av några av de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet och en ökning av aktiekursen med 100 procent eller mer berättigar till intjäning av samtliga de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet. I händelse av en ökning av aktiekursen mellan 25 procent och 100 procent kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet att ske linjärt.

Försäljningsmålet och EBITDA-målet för respektive räkenskapsår ska fastställas av styrelsen årsvis och såvitt avser räkenskapsåret 2018 före det att LTI 2018 erbjuds till deltagarna. För respektive mål ska därvid för varje räkenskapsår fastställas en miniminivå respektive en övre målnivå. Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterat till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret och om den övre målnivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret. Vid utfall mellan miniminivån och den övre målnivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till det aktuella Prestationsmålet för räkenskapsåret att ske linjärt. Styrelsen avser att presentera de beslutade målen avseende Försäljningsmålet och EBITDA-målet samt uppfyllelsen av dessa senast i samband med att LTI 2018 avslutas.

Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas nedåt till närmaste heltal.

Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen bedöma om tilldelning enligt principerna ovan är rimlig med beaktande av bolagets resultat samt finansiella ställning samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det antal Prestationsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

Det antal Prestationsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.

Tilldelning av Prestationsaktier ska ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021.

Deltagande i LTI 2018 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för bolaget.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2018 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis. Vidare, i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar bolaget, ska styrelsen vara berättigad att besluta att Prestationsaktierna ska vara (helt eller delvis) intjänade och tilldelas i samband med en sådan transaktions slutförande. Styrelsen ska därvid fatta detta beslut baserat på graden av uppfyllelse av Prestationsmålen, återstoden av Sparperioden och andra faktorer som styrelsen anser relevanta.

B. Bemyndigande för riktad emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 500 000 C-aktier. De nya aktierna ska med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt endast kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emission är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2018 vilket ska ske genom att bolaget återköper de emitterade C-Aktierna enligt bemyndigandet enligt punkten C nedan och därefter, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, överlåter stamaktier till deltagarna i LTI 2018 i enlighet med punkten D nedan.

C. Bemyndigande för återköp av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Återköp ska även kunna ske av så kallade interimsaktier, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2018.

D. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

I syfte att kunna fullgöra bolagets förpliktelser gentemot deltagare i LTI 2018 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget ska överlåta egna stamaktier enligt följande.

Bolaget ska äga rätt att överlåta det antal stamaktier som bolaget maximalt är skyldigt att utge som Prestationsaktier till deltagare i LTI 2018, högst 500 000 aktier.

Antalet aktier som överlåts enligt LTI 2018 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser som påverkar antalet aktier i bolaget.

Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare i LTI 2018 som har rätt att erhålla Prestationsaktier i enlighet med villkoren för programmet.

Överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2018 ska ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för LTI 2018.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av Prestationsaktier till deltagare i LTI 2018.

Kostnader, påverkan på nyckeltal, befintliga incitamentsprogram och utspädning

LTI 2018 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att rätten att erhålla Prestationsaktier ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden.

Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för LTI 2018 som baseras på en aktiekurs vid slutlig tilldelning om 30 kronor, att varje deltagare gör en egen investering i Sparaktier som kvalificerar för deltagande i LTI 2018 samt att maximalt antal Prestationsaktier tilldelas. Värdet av Prestationsaktierna har beräknats baserat på en aktiekurs om 15 kronor vid införandet av LTI 2018. Under dessa förutsättningar har värdet per Prestationsaktie som är hänförlig till Försäljningsmålet respektive EBITDA-målet beräknats till 15 kronor, samt värdet per Prestationsaktie som är hänförlig till Aktiekursmålet beräknats till 5,67 kronor.

Sammantaget ger detta en maximal kostnad för LTI 2018 om cirka 5,9 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för utgående sociala avgifter, under ett antagande om en aktiekursuppgång om 100 procent till tidpunkten för tilldelning av Prestationsaktier, beräknas uppgå till högst cirka 4,7 miljoner kronor.

Per dagen för kallelsen uppgår antal aktier i bolaget till 50 811 866. Därtill finns teckningsoptioner emitterade i anslutning till ett tidigare finansieringsavtal vilka kan medföra att ytterligare högst 599 114 aktier utges.

Maximalt antal Prestationsaktier uppgår till 500 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,97 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till LTI 2018.

Baserat på beräkningen av kostnader och utspädning enligt ovan hade nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2017 förändrats från –3,24 kronor till –3,28 kronor.

Beräkningen av utspädningen enligt ovan beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits i anslutning till det tidigare finansieringsavtalet. Om även dessa teckningsoptioner beaktas uppgår den maximala utspädningen från LTI 2018 till cirka 0,96 procent.

Information om tidigare incitamentsprogram och utspädningseffekter framgår under förslaget enligt punkt 14 ovan.

Förslagets beredning

Förslaget till LTI 2018 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har beslutats av styrelsen.

Punkt 17: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram (”Styrelse-LTI 2018”) för vissa styrelseledamöter i enlighet med A nedan. Beslutet ska vara villkorat dels av att årsstämman också fattat beslut om ändring av bolagsordningen enligt separat förslag varigenom möjligheten att utge C-aktier införs, dels av att årsstämman också fattar beslut om säkringsåtgärder enligt B – D nedan.

A. Inrättande av prestationsbaserat aktiesparprogram

Bakgrund

Styrelse-LTI 2018 har initierats och beretts av valberedningen med beaktande av att bolaget konkurrerar om kvalificerade styrelseledamöter på en internationellt konkurrensutsatt marknad. Det övergripande syftet med Styrelse-LTI 2018 är att sammanlänka styrelseledamöternas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. Styrelse-LTI 2018 avses även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna.

Villkor för Styrelse-LTI 2018

Styrelse-LTI 2018 ska omfatta styrelseledamöterna Simon Cartmell, Tone Kvåle och Lennart Johansson. Styrelseledamöterna Håkan Björklund, Björn Odlander och Nina Rawal, vilka har kopplingar till bolagets huvudägare Tellacq AB, HealthCap V L.P. och Stiftelsen Industrifonden, och styrelseledamoten Lars Lidgren, som är grundare av bolaget, ska inte omfattas av Styrelse-LTI 2018.

Styrelse-LTI 2018 innebär att deltagarna investerar i stamaktier i bolaget (”Sparaktier”). För att få delta i Styrelse-LTI 2018 ska respektive deltagare minst förvärva det antal Sparaktier som anges för respektive deltagare nedan (vilket antal också utgör det maximala antalet Sparaktier som respektive deltagare ska kunna förvärva inom ramen för Styrelse-LTI 2018). Investeringen i Sparaktier ska ske genom förvärv av stamaktier i marknaden senast den 31 december 2018 (”Investeringsperioden”).

Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2021 och deltagaren fortsatt varit styrelseledamot i bolaget under tiden fram till den dag då årsstämman 2021 hålls (d.v.s. troligen i maj 2021), har deltagaren rätt att erhålla ytterligare stamaktier i bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”) under förutsättning av att det nedan angivna prestationsmålet (”Prestationsmålet”) uppnås eller överträffas.

Deltagare ska förvärva följande antal Sparaktier samt ska kunna tilldelas upp till följande antal Prestationsaktier per Sparaktie:

Deltagare Antal Sparaktier Maximalt antal Prestationsaktier per Sparaktie
Simon Cartmell 30   000 2
Tone Kvåle och Lennart Johansson 15 000 2

Det totala antalet Prestationsaktier ska inte överstiga 120 000.

Prestationsmålet som måste uppnås eller överträffas relaterar till utvecklingen för bolagets aktiekurs under perioden från dagen för årsstämman 2018 till och med den 31 december 2021. Aktiekursens utveckling kommer att mätas som den volymvägda genomsnittskursen 30 handelsdagar omedelbart efter årsstämman 2018 och 30 handelsdagar omedelbart före den 31 december 2021. En ökning av aktiekursen med mindre än 25 procent berättigar inte till någon intjäning av några Prestationsaktier och en ökning av aktiekursen med 100 procent eller mer berättigar till intjäning av samtliga Prestationsaktier. I händelse av en ökning av aktiekursen mellan 25 procent och 100 procent kommer intjäning av Prestationsaktier att ske linjärt.

Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas nedåt till närmaste heltal.

Det antal Prestationsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.

Tilldelning av Prestationsaktier ska ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021.

Deltagande i Styrelse-LTI 2018 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för bolaget.

Bolagets ersättningsutskott (exklusive deltagare, om tillämpligt) ska ansvara för hanteringen av Styrelse-LTI 2018 inom ramen för de ovan angivna villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Ersättningsutskottet ska också ansvara för omräkningar i enlighet med ovan.

I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion ska samtliga Prestationsaktier anses omedelbart intjänade och tilldelas i samband med transaktionen under förutsättning av att deltagaren vid tidpunkten för transaktionen (i) alltjämt är styrelseledamot i bolaget; och (ii) alltjämt innehar samtliga Sparaktier.

B. Bemyndigande för riktad emission av C-aktier

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 120 000 C-aktier, varvid det slutliga antalet C-aktier som ska kunna emitteras ska fastställas så att det motsvarar det maximala antalet Prestationsaktier som bolaget kan komma att behöva utge i anledning av Styrelse-LTI 2018. De nya aktierna ska med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt endast kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emission är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i Styrelse-LTI 2018 vilket ska ske genom att bolaget återköper de emitterade C-Aktierna enligt bemyndigandet enligt punkten C nedan och därefter, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, överlåter stamaktier till deltagarna i Styrelse-LTI 2018 i enlighet med punkten D nedan.

C. Bemyndigande för återköp av C-aktier

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Återköp ska även kunna ske av så kallade interimsaktier, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i Styrelse-LTI 2018.

D. Beslut om av överlåtelse av egna stamaktier

I syfte att kunna fullgöra bolagets förpliktelser gentemot deltagare i Styrelse-LTI 2018 föreslår valberedningen att årsstämman beslutar att bolaget ska överlåta egna stamaktier enligt följande.

Bolaget ska äga rätt att överlåta det antal stamaktier som bolaget maximalt är skyldigt att utge som Prestationsaktier till deltagare i Styrelse-LTI 2018, högst 120 000 aktier.

Antalet aktier som överlåts enligt Styrelse-LTI 2018 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser som påverkar antalet aktier i bolaget.

Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare i Styrelse-LTI 2018 som har rätt att erhålla Prestationsaktier i enlighet med villkoren för programmet.

Överlåtelse av aktier till deltagare i Styrelse-LTI 2018 ska ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för Styrelse-LTI 2018.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av Prestationsaktier till deltagare i Styrelse-LTI 2018.

Kostnader, påverkan på nyckeltal, befintliga incitamentsprogram och utspädning

Styrelse-LTI 2018 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att rätten att erhålla Prestationsaktier ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden.

Valberedningen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för Styrelse-LTI 2018 som baseras på en aktiekurs vid slutlig tilldelning om 30 kronor, att varje deltagare gör en egen investering i Sparaktier som kvalificerar för deltagande i Styrelse-LTI 2018 samt att maximalt antal Prestationsaktier tilldelas. Värdet av Prestationsaktierna har beräknats baserat på en aktiekurs om 15 kronor vid införandet av Styrelse-LTI 2018. Under dessa förutsättningar har värdet per Prestationsaktie beräknats till 5,67 kronor.

Sammantaget ger detta en maximal kostnad för Styrelse-LTI 2018 om cirka 0,7 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för utgående sociala avgifter, under ett antagande om en aktiekursuppgång om 100 procent till tidpunkten för tilldelning av Prestationsaktier, beräknas uppgå till högst cirka 1,1 miljoner kronor.

Per dagen för kallelsen uppgår antal aktier i bolaget till 50 811 866. Därtill finns teckningsoptioner emitterade i anslutning till ett tidigare finansieringsavtal vilka kan medföra att ytterligare högst 599 114 aktier utges.

Maximalt antal Prestationsaktier uppgår till 120 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,24 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till Styrelse-LTI 2018.

Baserat på beräkningen av kostnader och utspädning enligt ovan hade nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2017 varit oförändrat.

Beräkningen av utspädningen enligt ovan beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits i anslutning till det tidigare finansieringsavtalet. Om även dessa teckningsoptioner beaktas uppgår den maximala utspädningen från Styrelse-LTI 2018 till cirka 0,23 procent.

Information om tidigare incitamentsprogram och utspädningseffekter framgår under förslaget enligt punkt 14 ovan. 

Förslagets beredning

Förslaget till Styrelse-LTI 2018 har beretts av valberedningen i samråd med externa rådgivare. Styrelseordföranden Håkan Björklund har dock inte deltagit i valberedningens beredning av förslaget.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 15 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkterna 14, 16 och 17 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Information på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt fullständiga förslag till beslut och styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor Scheelevägen 19, 223 70 Lund och på bolagets webbplats (bonesupport.com) senast från och med tre veckor före årsstämman. Kopia av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 50 811 866. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Om BONESUPPORTTM

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben. BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 45 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och

terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som

utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken

För ytterligare information kontakta:

Emil Billbäck, VD

Telefon: +46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

Telefon: +46 (0) 46 286 53 60

Email:

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 13:00 CET.