BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Publicerar bokslutskommuniké 2020

Lund, Sverige, 08:00 CET, 17 februari 2021 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2020.

 

STARK UTVECKLING TROTS PÅGÅENDE PANDEMI. FORTSATT ÅTERHÄMTNING I EUROW

OKTOBER – DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 15 procent och uppgick till 53,2 MSEK (46,2).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning med 23 procent.
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsökning med 7 procent.
 • Bruttomarginalen förbättrades till 89,8 procent (88,9). Bruttomarginalen påverkades positivt av försäljningsökningen i segmentet North America (NA).
 • Rörelseresultatet uppgick till -26,7 MSEK (-38,6).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,43 SEK (-0,79).

JANUARI – DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till 180,9 MSEK (155,5).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning med 47 procent.
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsnedgång med 7 procent.
 • Bruttomarginalen förbättrades till 89,4 procent (87,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till -98,6 MSEK (-158,1).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -1,72 SEK (-3,10).

”Vi har byggt ett starkt fundament för vår framtida marknadsintroduktion av CERAMENT G i Nordamerika.” Emil Billbäck, vd

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • BONESUPPORT meddelade i november att Simon Cartmell lämnar bolagets styrelse.

  

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • BONESUPPORT flyttades från segmentet för Small Cap till Mid Cap på Nasdaq Stockholm den 4 januari 2021.
 • Rekryteringstakten i SOLARIO-studien har påverkats av covid-19-pandemin och studien beräknas avslutas under första kvartalet 2023.
 • Inledningen av 2021 har fortsatt präglats av covid-19-pandemin med färre akuta och planerade operationer som följd.

 

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, vd
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87


www.cordcom.se

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 kl. 08:00 CET.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2020 totalt 181 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.