Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Under juni månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med anledning av den nyemission som genomfördes i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Per den 30 juni 2017 uppgår antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) till 46 252 600.

 

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben. BONESUPPORT:s marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT™ BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT™ G och CERAMENT™ V1 är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes. Därutöver bedriver Bolaget forskning och utveckling med fokus på att fortsätta att vidareutveckla och förfina dess nuvarande teknologi och utvidga dess användning till ytterligare behandlingsområden genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser.

BONESUPPORT:s produkter baseras på en innovativ teknologi som skyddas av en patentportfölj på cirka 100 registrerade och/eller sökta patent. BONESUPPORT har nio års dokumenterad erfarenhet av säkerhet och effekt vid patientbehandling och uppskattar, baserat på försäljningsdata, att 30 000 behandlingar hittills har utförts med dess produkter världen över.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORT:s totala försäljning från 41 MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent.

Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och att visa vinst på rörelseresultatnivå.

 

1CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för forskningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.  

 

För ytterligare information kontakta:

Richard Davies, VD

Telefon: +46 (0) 46 286 53 70

 

Björn Westberg, CFO

Telefon: +46 (0) 46 286 53 60

Email: 

 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017 kl. 09:30.