Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Stockholm, 21 juli 2017   

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 2 043 966 aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) (”BONESUPPORT” eller “Bolaget”) och meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) har Carnegie och ABGSC möjlighet, i egenskap av Joint Global Coordinators, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Joint Global Coordinators har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Bolagets styrelse har utfärdat en övertilldelningsoption till Joint Global Coordinators, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, att emittera ytterligare högst 2 586 206 aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 29 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Joint Global Coordinators meddelar nu att Övertilldelningsoptionen avseende 2 043 966 aktier har utnyttjats. Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare cirka 55 miljoner SEK, vilket medför att Bolaget tillförs totalt cirka 516 miljoner SEK genom Erbjudandet, efter emissionskostnader. Omedelbart efter registrering av de nya aktier som utges inom ramen för Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 49 138 735. Samtliga aktier i Bolaget som Joint Global Coordinators lånat av Stiftelsen Industrifonden i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer att återlämnas inom kort. Efter utnyttjande av Övertilldelningsoptionen innehar Stiftelsen Industrifonden och Lundbeckfond Invest A/S 4 787 806 aktier respektive i BONESUPPORT, motsvarande cirka 9,7 procent respektive av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Med anledning av nyemissionen har Stiftelsen Industrifonden och Lundbeckfond Invest A/S noterat att deras respektive ägarandelar kommer passivt understiga 10 procent.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Kontaktperson på Carnegie är Anna Boqvist (tel: 08-588 688 00).

Stabiliseringsinformation:

Emittent:

BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Instrument:

Aktier (SE0009858152)

Erbjudandestorlek:

17 241 379

Erbjudandepris:

29 SEK

Ticker:

BONEX

Stabiliseringsansvarig:

Carnegie Investment Bank AB (publ)

 

Stabiliseringstransaktioner:
Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
2017-07-18 19 678 29,00 29,00 29,00 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-19 33 173 29,00 29,00 29,00 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-20 26 646 29,00 29,00 29,00 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-21 19 181 29,00 29,00 29,00 SEK Nasdaq Stockholm

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden i enlighet med dagens pressmeddelande samt pressmeddelandena den 5 juli respektive 17 juli 2017. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som anges nedan.

Stabiliseringstransaktioner:
Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
2017-06-26 86 739 29,00 29,00 29,00 SEK Nasdaq Stockholm
2017-06-27 35 200 29,00 29,00 29,00 SEK Nasdaq Stockholm
2017-06-28 228 619 29,00 28,50 28,89 SEK Nasdaq Stockholm
2017-06-29 4 098 28,60 28,50 28,55 SEK Nasdaq Stockholm
2017-06-30 14 494 28,70 28,50 28,53 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-03 678 28,50 28,50 28,50 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-04 5 658 28,50 28,50 28,50 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-05 4 871 28,50 28,50 28,50 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-06 17 816 28,50 28,50 28,50 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-07 6 708 28,50 28,50 28,50 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-10 22 451 28,50 28,50 28,50 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-11 12 414 28,60 28,50 28,54 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-12 1 775 28,50 28,50 28,50 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-13 2 041 28,60 28,60 28,60 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-18 19 678 29,00 29,00 29,00 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-19 33 173 29,00 29,00 29,00 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-20 26 646 29,00 29,00 29,00 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-21 19 181 29,00 29,00 29,00 SEK Nasdaq Stockholm


Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli, kl. 19:30 (CET).

 

Om BONESUPPORT

 

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben. BONESUPPORT:s marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT™ BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT™ G och CERAMENT™ V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

 

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes. Därutöver bedriver Bolaget forskning och utveckling med fokus på att fortsätta att vidareutveckla och förfina dess nuvarande teknologi och utvidga dess användning till ytterligare behandlingsområden genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser.

 

BONESUPPORT:s produkter baseras på en innovativ teknologi som skyddas av en patentportfölj på cirka 100 registrerade och/eller sökta patent. BONESUPPORT har nio års dokumenterad erfarenhet av säkerhet och effekt vid patientbehandling och uppskattar, baserat på försäljningsdata, att 30 000 behandlingar hittills har utförts med dess produkter världen över.

 

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORT:s totala försäljning från 41 MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent.

 

Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och att visa vinst på rörelseresultatnivå.

 

För ytterligare information kontakta:

 

Richard Davies, VD

Telefon: +46 (0) 46 286 53 71

Email: 

 

Björn Westberg, CFO

Telefon: +46 (0) 46 286 53 60

Email: 

 

Viktig information 

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

 

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

 

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

 

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för forskningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.