Nyemission och återköp av C–aktier för aktiesparprogram

Lund, Sverige, 18:00 CET, 2 mars 2020 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2019 genom styrelsebeslut beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 730 000 C–aktier. Aktierna emitteras och åter–köps i enlighet med aktiesparprogrammet LTI 2019 som antogs av årsstämman den 14 maj 2019.

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2019 har styrelsen i BONESUPP–PORT HOLDING AB (publ) beslutat om riktad nyemission av 730 000 C–aktier till Svenska Handelsbanken AB. Teckningskursen uppgår till 0,625 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Vidare har styrelsen beslutat att omedelbart återköpa samtliga 730 000 C–aktier från Svenska Handelsbanken AB till samma pris som teckningskursen.

Syftet med att emittera och återköpa C–aktier är att, sedan C–aktierna omvandlats till stamaktier, säkerställa leverans av prestationsaktier till anställda inom BONESUPPORT–koncernen som deltar i aktiesparprogrammet LTI 2019 som antogs på årsstämman 14 maj 2019. Tilldelning av prestationsaktier i LTI 2019 kommer att ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022.

BONESUPPORT HOLDING AB (publ) innehar sedan tidigare 505 000 egna C–aktier. C–aktier berättigar till en tiondels röst vardera och saknar rätt till vinstutdelning.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval–ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2019 totalt 155 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.

För ytterligare information kontakta:
BONESUPPORT HOLDING AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

www.cordcom.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020 kl. 18:00.