Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Stockholm, 17 juli 2017   

Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i BONESUPPORT Holding AB:s (publ) (”BONESUPPORT” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq Stockholm

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) har Carnegie och ABG Sundal Collier AB möjlighet, i egenskap av Joint Global Coordinators, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Joint Global Coordinators har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Bolagets styrelse har utfärdat en övertilldelningsoption till Joint Global Coordinators, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, att emittera ytterligare högst 2 586 206 aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 29 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvariga, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Utförda stabiliseringsåtgärder meddelades även den 5 juli 2017. Kontaktperson på Carnegie är Anna Boqvist (tel: 08-588 688 00).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: BONESUPPORT Holding AB (publ)
Instrument: Aktier (SE0009858152)
Erbjudandestorlek: 17 241 379
Erbjudandepris: 29 SEK
Ticker: BONEX
Stabiliseringsansvarig: Carnegie Investment Bank AB

 

Stabiliseringstransaktioner:
Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
2017-07-06 17 816 28,50 28,50 28,50 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-07 6 708 28,50 28,50 28,50 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-10 22 451 28,50 28,50 28,50 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-11 12 414 28,60 28,50 28,54 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-12 1 775 28,50 28,50 28,50 SEK Nasdaq Stockholm
2017-07-13 2 041 28,60 28,60 28,60 SEK Nasdaq Stockholm

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2017, kl. 19.00 (CET).

 

För ytterligare information kontakta:

 

Björn Westberg, CFO, tel: +46 (0) 46 286 53 60, 

 

Viktig information

 

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.