KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 22 MAJ 2018 I BONESUPPORT HOLDING AB

Lund, Sverige, 13:00 CET 22 maj 2018 – Idag, den 22 maj 2018, hölls årsstämma i BONESUPPORT HOLDING AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 889 317 383 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Håkan Björklund, Björn Odlander, Nina Rawal, Lars Lidgren, Tone Kvåle och Lennart Johansson som styrelseledamöter samt att välja Simon Cartmell som ny styrelseledamot. Håkan Björklund omvaldes som styrelseordförande.

Årstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 565 000 kronor varav 325 000 kronor avser arvode till styrelseordföranden och 150 000 kronor avser arvode till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utkottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 70 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade även att omvälja Ernst & Young AB som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Thuresson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för VD och övriga ledande befattningshavare.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2018/2021”).

Teckningsoptionsprogram2018/2021ska omfatta högst 1 175 000 teckningsoptioner. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av ett helägt dotterbolag i koncernen.  Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 14 maj 2018 till och med den 18 maj 2018. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Teckningsoptionsprogram2018/2021ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black Scholes värderingsmodell.

Skälen till införandet av Teckningsoptionsprogram 2018/2021 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna de nya teckningsoptionerna är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla ledande befattningshavare genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av de deltagande ledande be-fattningshavarna och aktieägarnas intressen, samt främja ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2018/2021 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 1 175 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,26 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2018/2021.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning innebärande att ett nytt aktieslag införs i bolagsordningen. Den nya bestämmelsen innebär att aktier i bolaget ska kunna ges ut i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Syftet med införandet av det nya aktieslaget är att möjliggöra emission av C-aktier inom ramen för de aktiesparprogram för anställda och vissa styrelseledamöter som beslutades vid årsstämman.  Efter införandet av den nya bestämmelsen i bolagsordningen ska hittillsvarande aktier vara stamaktier.

 

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda (”LTI 2018”). LTI 2018 innebär att cirka 25 stycken anställda erbjuds möjlighet att delta i ett prestationsbaserat aktiesparprogram, som under vissa förutsättningar ger deltagaren en vederlagsfri tilldelning av stamaktier i bolaget för varje investerad stamaktie i bolaget (”Sparaktier”). Investering i Sparaktier ska ske senast den 31 december 2018 (”Investeringsperioden”). Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2021 (”Sparperioden”) och deltagaren fortsatt varit anställd i bolaget under hela Sparperioden, har deltagaren rätt att erhålla ytterligare stamaktier i bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”), under förutsättning att vissa prestationsmål uppnås eller överträffas. Totalt kan högst 500 000 Prestationsaktier ges ut inom ramen för LTI 2018, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,97 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till LTI 2018.

För att säkerställa bolagets leverans av Prestationsaktier till deltagare i LTI 2018 beslutade årsstämman även att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, varvid de nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast ska kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier samt beslutade årsstämman om överlåtelse av egna stamaktier.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter (”Styrelse-LTI 2018”). Styrelse-LTI 2018 innebär att styrelseledamöterna Simon Cartmell, Tone Kvåle och Lennart Johansson erbjuds möjlighet att delta i ett prestationsbaserat aktiesparprogram, som under vissa förutsättningar ger deltagaren en vederlagsfri tilldelning av stamaktier i bolaget för varje investerad stamaktie i bolaget (”Sparaktier”). Investering i Sparaktier ska ske senast den 31 december 2018 (”Investeringsperioden”). Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31 december 2021 (”Sparperioden”) och deltagaren fortsatt har varit styrelseledamot i bolaget under tiden fram till den dag då årsstämman 2021 hålls, har deltagaren rätt att erhålla ytterligare stamaktier i bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”), under förutsättning att ett prestationsmål uppnås eller överträffas. Totalt kan högst 120 000 Prestationsaktier ges ut inom ramen för Styrelse-LTI 2018, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,24 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till Styrelse-LTI 2018.

För att säkerställa bolagets leverans av Prestationsaktier till deltagare i Styrelse-LTI 2018 beslutade årsstämman även att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, varvid de nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast ska kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier samt beslutade årsstämman om överlåtelse av egna stamaktier.

Lund den 22 maj 2018

BONESUPPORT HOLDING AB (PUBL)

 

Om BONESUPPORTTM

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben. BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 45 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken

För ytterligare information kontakta:                                                  

Emil Billbäck, VD

Telefon: +46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

Telefon: +46 (0) 46 286 53 60

Email:

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 13:00 CET.