KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 20 MAJ 2021 I BONESUPPORT HOLDING AB

Lund, Sverige, 14:00 CET, 20 maj 2021 – BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador har idag hållit årsstämma. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom styrelsens framlagda ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna, verkställande direktör och vice verkställande direktör. Därutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

Beslut om resultatdisposition

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 1 224 563 092 kronor balanseras i ny räkning.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Håkan Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren, Tone Kvåle och Lennart Johansson som styrelseledamöter. Lennart Johansson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 375 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 70 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade även att omvälja Ernst & Young AB som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Larsmon fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade om en instruktion och arbetsordning för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Instruktionen och arbetsordningen för valberedningen ska gälla tills vidare.

Beslut om ändring av bolagsordningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av ny § 10 i bolagsordningen i syfte att möjliggöra för bolaget att använda de alternativ som aktiebolagslagen anger såvitt avser att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning i samband med bolagsstämma.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda jämte säkringsåtgärder.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda. LTI 2021 innebär att deltagarna investerar i ett förutbestämt antal aktier i bolaget och förutsatt att vissa villkor uppfylls är vederbörande berättigad till att erhålla ett förutbestämt antal aktier vederlagsfritt, s.k. prestationsaktier, vid utgången av 2023.

Som säkringsåtgärder för att säkerställa bolagets leverans av prestationsaktier till deltagare i LTI 2021 och därmed förknippade kostnader beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att ingå säkringsåtgärder genom det alternativa förslaget, ett aktieswap-avtal med tredje part. För leverans av prestationsaktier och för att täcka förknippade kostnader kan LTI 2021 totalt omfatta högst 728 000 aktier.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter jämte säkringsåtgärder.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelsemedlemmar. Styrelse-LTI 2021 innebär att deltagarna investerar i ett förutbestämt antal aktier i bolaget och förutsatt att vissa villkor uppfylls är vederbörande berättigad till att erhålla ett förutbestämt antal aktier vederlagsfritt, s.k. prestationsaktier, vid utgången av 2023.

För att säkerställa bolagets leverans av prestationsaktier till deltagare i Styrelse-LTI 2021 och därmed förknippade kostnader beslutade årsstämman om säkringsåtgärder motsvarande de som antogs för LTI 2021, som beskrivs ovan. För leverans av prestationsaktier och för att täcka förknippade kostnader kan Styrelse-LTI 2021 totalt omfatta högst 148 000 aktier.

Lund den 20 maj 2021

 

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT HOLDING AB
Emil Billbäck, vd
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87


www.cordcom.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 14:00 CET.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2020 totalt 181 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.