BONESUPPORT™ – POTENTIALEN FÖR CERAMENT® G ATT FÖREBYGGA OCH HANTERA BIOFILMRELATERADE BENINFEKTIONER UPPMÄRKSAMMAS I EN NY VETENSKAPLIG PUBLIKATION

Lund, Sverige, 08.00 CET, 14 november 2017 – BONESUPPORTTM, ett snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin unika CERAMENT®-plattform tillkännager publicering av en artikel som lyfter fram antibiofilm-aktiviteten hos CERAMENT® G in vitro – Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 161 (2018) 252–260.

Implantatrelaterade beninfektioner orsakade av mikroorganismer som växer i biofilmer är extremt svåra att behandla och orsakar långlivade och återkommande infektioner. Användningen av resorberbara biomaterial, som en reservoar för lokal frisättning av antimikrobiella läkemedel, såsom CERAMENT® med gentamicin, in i benet och på implantatet, anses vara ett lämpligt alternativ för att uppnå höga lokala koncentrationer av läkemedlet och för att undvika återfall av infektioner och mikrobiell resistans.

I den studie som rapporterades i publikationen ”In vitro anti-biofilm activity of a biphasic gentamicin-loaded calcium sulfate/hydroxyapatite bone graft substitute” av Maria Eugenia Butini och Mariagrazia Di Luca i Andrej Trampuz forskningsgrupp, Center for Musculoskeletal Surgery, Charité – Universitätsmedizin Berlin, utvärderades CERAMENT® G, i form av förpreparerade beads, för dess in vitro antimikrobiella aktivitet på bakterier som är kända för att orsaka beninfektioner, inklusive planktoniska bakterier och biofilm S. agalactiae, S. aureus, S. epidermidis, E. faecalis och E. coli, med användning av standardmetoder och extremt känslig isothermal microcalorimetry.

Författarna fann att CERAMENT® G har en förebyggande och bakteriedödande anti-biofilmaktivitet in vitro mot vissa valda bakteriestammar som är ansvariga för beninfektioner. Författarna tror också att höga koncentrationer av gentamicin som uppnåtts genom den initiala frisättningen från CERAMENT® G inom de första tre timmarna av dess användning tillsammans med kvarhållandet av en hållbar nivå av antibiotikum i minst 24 timmar, skulle kunna effektivt undertrycka en tidig infektion i de första stadierna av bakteriell replikation. De konkluderade att deras in vitro-studie ”påvisade potentialen hos CERAMENT® G att förhindra och behandla biofilmrelaterade ben- och implantatinfektioner”.

Dr. Andrej Trampuz från Center for Musculoskeletal Surgery, Charité – Universitätsmedizin Berlin, kommenterade sin forskningsgrupps resultat, enligt följande: ”Vi är begeistrade över de in vitro data som vi har genererat på CERAMENT® G. Det visar tydligt att CERAMENT® G tillhandahåller en bra lösning för ortopedkirurger för att förebygga och hantera biofilmrelaterade beninfektioner. Jag ser fram emot att se denna potential bekräftas i klinisk praxis.”

Richard Davies, CEO på BONESUPPORT, kommenterade: ”Denna publikation påvisar
in vitro-aktivitet hos CERAMENT® G mot flera bakterier kända för att orsaka beninfektioner och biofilmväxt, lyfter fram en annan viktig potentiell klinisk fördel med detta unika injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut. Vår investering i kliniska och prekliniska data är nyckeln till det fortsatta snabba mottagandet av CERAMENT® G av ortopediska samfundet.”

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

 

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41 MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För mer information kontakta:

Richard Davies, CEO

+46 (0) 46 286 53 71

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Marine Perrier

+44 (0)20 7282 1022