BONESUPPORT HOLDING AB (publ) VALBEREDNING FÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 UTSEDD

Lund, Sverige, 18.30 CET, 22 november 2017 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin unika CERAMENT®-plattform meddelar idag att valberedningen för årsstämman 2018 är utsedd.

Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ha en valberedning vars uppdrag ska omfatta beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, ordförande vid stämma samt revisorer. Valberedningen ska också föreslå arvode till styrelseledamöter och revisorer samt principer för valberedningens utseende. Vid årsstämman 2017 beslutades att anta en instruktion för valberedningen enligt vilken valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den 30 september 2017, jämte styrelsens ordförande.

Utifrån ovanstående har valberedningen bildats och består av:
-Håkan Björklund, styrelsens ordförande
-Jacob Gunterberg, representerar HealthCap V LP
-Johan Kördel, representerar Lundbeckfonden Invest A/S
-Jonas Jendi, representerar Stiftelsen Industrifonden
Jacob Gunterberg har utsetts till valberedningens ordförande.

Årsstämman kommer hållas i Lund tisdagen den 22 maj 2018.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta
via email till      eller
via brev till      BONESUPPORT HOLDING AB,
Att: Valberedningen,
Scheelevägen 19,
Ideon Science Park,
SE-223 70 Lund,
Sverige.

För att säkerställa att förslagen kan behandlas av valberedningen ska förslag lämnas i god tid före årsstämman, men senast den 15 februari 2018. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på företagets hemsida.

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41 MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För mer information kontakta:

Richard Davies, CEO

+46 (0) 46 286 53 71

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Marine Perrier

+44 (0)20 7282 1022

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 november 2017 kl. 18:30 CET.