BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Helårsrapport januari – december 2017

Lund, Sverige, 08.00 CET 20 februari 2018 – BONESUPPORTTM, ett snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin unika CERAMENTTM-plattform publicerar idag sin helårsrapport 2017.

 

VÄSENTLIGA FINANSIELLA HÄNDELSER

Nettoomsättningen ökade med 24% under 2017

OKTOBER – DECEMBER 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 27,0 MSEK (29,6), en minskning med 9%
  • Bruttomarginalen uppgick till 83,3% (87,8)
  • Rörelseresultat uppgick till -33,4 MSEK (-28,4)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,03 SEK (-1,24)

JANUARI – DECEMBER 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 129,3 MSEK (104,6), en ökning med 24%
  • Bruttomarginalen uppgick till 87,0% (84,4)
  • Rörelseresultat uppgick till -99,3 MSEK (-88,7)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -3,24 SEK (-4,26)

ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER

OKTOBER-DECEMBER 2017

BONESUPPORT uppnådde målet att rekrytera 136 patienter till den viktiga nivå 1 studien (CERTiFy) där CERAMENT BVF jämförs med autograft

BONESUPPORT tecknade ett kommersiellt avtal med Citieffe Srl för den italienska marknaden

Helena L Brandt tillträdde sin tjänst som Head of Human Resources

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

BONESUPPORT meddelade den 23 januari att Emil Billbäck utsetts till ny VD med start den 1 mars 2018. Emil Billbäck ersätter nuvarande VD Richard Davies

BONESUPPORT återbetalade återstående lån till Kreos Capital som uppgick till 93,3 MSEK (9,5 MEUR)

Richard Davies, BONESUPPORTs VD kommenterade: “I Europa och RoW (resten av världen) levererade vi vårt bästa försäljningsresultat för ett kvartal där försäljningen ökade med 39% till 14,5 MSEK jämfört med fjärde kvartalet 2016. Detta berodde på fortsatta framgångar för våra läkemedelsfrisättande produkter, CERAMENT G och CERAMENT V. Tillväxten drivs av den ökade mängden kliniska bevis som stödjer CERAMENTs förmåga att återskapa patientens eget ben och att leverera antibiotika för att skydda benläkningen.

“Vi gör också bra framsteg i våra kliniska studier, CERTiFY har avslutat patientrekryteringen och sammanfattande data från denna studie förväntas senare under 2018. Patientrekyteringen I FORTIFY-studien är enligt plan för att stödja vårt mål med en PMA-ansökan till FDA 2020.”

“Under de senaste två åren har vi positionerat BONESUPPORT för att bli en ledande aktör inom ortobiologi. Vi har investerat i försäljnings- och marknadsföringsresurser och i de kliniska data som behövs för att driva försäljningen av våra mycket differentierade läkemedelsfrisättande produkter. Vi har också byggt en stark ledningsgrupp och rest de medel som behövs för att genomföra vår värdeskapande strategi fram till 2020”

”Med tanke på dessa framsteg är det nu rätt tid för mig att lämna över tyglarna till Emil Billbäck som blir BONESUPPORTs nya VD från 1 mars.  Jag önskar honom all framgång och är övertygad om att bolaget kommer att leverera betydande aktieägarvärde under de kommande åren baserat på den unika CERAMENT-plattformen.”

 

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig genom att klicka på länkarna nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/finansiella-rapporter/

USA: https://www.bonesupport.com/en-us/finansiella-rapporter-us/

Konferenssamtal

Bolaget kommer att vara värd för ett konferenssamtal och en online-presentation kl 10.00 CEST idag.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 20 30089802

SE: +46 85 6642694

US: +1 855 8315948

 

Webbcast

Presentationen kommer också webbsändas och kan nås på följande webbadress: http://www.financialhearings.com/event/10390

Värdar: Richard Davies, CEO, och Björn Westberg, CFO

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT™ BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT™ G* och CERAMENT™ V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 45 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT™ och CERAMENT™ är registrerade varumärken.

 

Kontaktinformation

BONESUPPORT AB

Richard Davies, CEO

Tel: +46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

Tel: +46 (0) 46 286 53 60

Email: 

 

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir, Isabelle Andrews

+44 (0)20 7638 9571

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018 kl 08.00.