BONESUPPORT™ – Ett nytt biokeramiskt utvecklingsprojekt som kan förstärka återskapandet av ben, har erhållit 8 Mkr i forskningsstöd från Vinnova

Lund, Sweden, 12 juli 2017 – BONESUPPORT AB, ett snabbväxande företag med innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som behandlar hålrum i ben orsakade av trauma, beninfektion, sjukdom eller relaterad kirurgi, meddelade i dag att en av komponenterna i bolagets framtida produktportfölj, med fokus på att utveckla en ny CERAMENT™-produkt som förstärker återskapandet av ben, har tilldelats 8 Mkr från svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

 

Projektet – Developing Functionalized Biomaterials with Bone Active Molecules as Novel Strategies/Tools for Secondary Prevention and Treatment of Osteoporotic Fragility Fractures – kommer att genomföras av en indisk-svensk universitetsforskningsgrupp.

 

Projektets forskningsledare  är:

 

•  Professor Magnus Tägil,  Ortopediska institutionen, Lunds Universitet

 

•  Professor Ashok Kumar, Department of Biological Sciences and Bioengineering, Indian Institute of Technology Kanpur i den indiska delstaten Uttar Pradesh

 

Professor Lars Lidgren, grundaren av BONESUPPORT, och professor Hanna Isaksson, båda från Lund Universitet, kommer att vara biträdande forskningsledare för projektet. Dr Eva Lidén, BONESUPPORT’s forskningschef, kommer också att bidraga med sitt kunnande.

 

Projektet kommer att utvärdera en kombination av ett biokeramiskt material, benbildande molekyler och  kroppens egna celler för att återskapa ben och förbättra den mekaniska styrkan i de osteoporotiska delarna.

 

Ett av målen är att utvärdera förmågan hos CERAMENT™|G, bengraftsubstitut som frisätter antibiotikan gentamicin, att leverera en kombination av proteinet BMP-2 (Bone Morphogenic Protein) som främjar benbildningen och zoledronsyra som  minskar den sekundära benresorptionen.

 

Richard Davies, VD BONESUPPORT, kommenterar, ”Jag är nöjd med att denna indisk-svenska forskningsgrupp, som är fokuserad på att utveckla innovativa CERAMENT-produkter, har erhållit detta betydande finansieringsstöd. Om projektet blir framgångsrikt, kommer det att hjälpa oss att accelerera framtagandet av produkter i vår framtida produktportfölj som är fokuserad, på att leverera förbättrade behandlingsmöjligheter för osteoporotiska frakturer. Vi är övertygade om att en ny CERAMENT-produkt, som kan distribuera ämnen som förstärker återskapandet av ben, kommer att vara mycket kommersiellt attraktiv.”

 

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben. BONESUPPORT:s marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT™ BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT™ G* och CERAMENT™ V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes. Därutöver bedriver Bolaget forskning och utveckling med fokus på att fortsätta att vidareutveckla och förfina dess nuvarande teknologi och utvidga dess användning till ytterligare behandlingsområden genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser.

BONESUPPORT:s produkter baseras på en innovativ teknologi som skyddas av en patentportfölj på cirka 100 registrerade och/eller sökta patent. BONESUPPORT har nio års dokumenterad erfarenhet av säkerhet och effekt vid patientbehandling och uppskattar, baserat på försäljningsdata, att 30 000 behandlingar hittills har utförts med dess produkter världen över.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORT:s totala försäljning från 41 MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och att visa vinst på rörelseresultatnivå.

BONESUPPORT grundades 1999 av professor Lars Lidgren, en internationellt välrenommerad forskare. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under beteckningen ”BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Mer information visas på bonesupport.com.

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för forskningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.  
 
BONESUPPORT™ är ett registrerat varumärke.

 

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT AB

Richard Davies, VD

Telefon: +46 (0) 46 286 53 70

 

Björn Westberg, CFO

Telefon: +46 (0) 46 286 53 60

Email: 

 

Citigate Dewe Rogerson

David Dible, Mark Swallow, Marine Perrier

Telefon: +44 (0)20 7638 9571

Email: