BONESUPPORT™ – DATA PRESENTERADE PÅ EUROPEAN ORTHOPAEDIC RESEARCH SOCIETY MEETING VISAR CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF) FÖRMÅGA ATT FRISÄTTA SUBSTANSER MED POTENTIAL ATT ÖKA BENTILLVÄXT

Lund, Sverige, 08.00 CEST, 20 september 2017 – BONESUPPORT, ett snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin unika CERAMENT®-plattform, tillkännager att en preklinisk studie som utvärderar in-vivo-frisättningskinetiken för radiomärkt benmorfogenetiskt protein (rhBMP-2) och zoledronsyra (ZA) från CERAMENT BVF presenterades vid European Orthopaedic Research Society (EORS) i München den 15 september. Presentationen gavs av Mr Deepak Raina, Institutionen för Ortopedi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Sverige.

I sin presentation redogjorde Mr Raina för forskningsresultat som visar att CERAMENT BVF uppnådde frisättning av både rhBMP-2 och ZA in vivo uppmätt under en fyra veckors period.  Efter 4 veckor hade CERAMENT BVF frisatt 57% rhBMP-2 och 23% ZA. Detta är ett viktigt resultat eftersom den konstanta tillgängligheten av rhBMP-2 under en lång period kan ge CERAMENT BVF osteoinduktiva egenskaper, samtidigt som förekomsten av ZA lokalt förhindrar benresorption.

Dessa data tyder på att användningen av CERAMENT BVF för frisättning av BMP, gör det möjligt att övervinna de problem med lokal frisättning av BMP som finns med nuvarande tillgängliga tillvägagångssätt.

En annan preklinisk studie publicerad i Nature Scientific Reports (Raina, D et al, referens nedan) visade in vivo att CERAMENT   med en kombination av rhBMP-2 och ZA i mycket låga doser kunde kvantitativt och kvalitativt generera en hög mängd mineraliserad benvolym. Studien visade att den mineraliserade volymen var signifikant högre när CERAMENT kombinerades med rhBMP-2 och ZA jämfört med CERAMENT i kombination med bara
rhBMP-2.

Mr Deepak Rainas, kommenterade sin egen presentation: ”De viktiga fynden som vi presenterade på EORS visar att genom att utnyttja CERAMENT BVFs frisättningsegenskaper skulle det vara möjligt att övervinna de nuvarande problemen i samband med lokal frisättning av BMP för att främja bentillväxt. Den växande datamängden som vår forskningsgrupp genererar med CERAMENT BVF ger ökad tilltro att detta nya tillvägagångssätt kan leda till att en kommersiellt tillgänglig produkt för förbättring av bentillväxten.”

Richard Davies, CEO på BONESUPPORT, kommenterade: ”Vi är glada över att dessa in vivo data om CERAMENT BVF kombinerat med benmorfogenetiskt protein och zoledronsyra har presenterats vid denna prestigefyllda vetenskapliga konferens. Dessa data stödjer vår produktpipeline-strategi som fokuserar på att utveckla nya CERAMENT-produkter som kan förbättra bentillväxten.”

Raina, D. et al. A Biphasic Calcium Sulfate Hydroxapatite Carrier Bone Morphogenic Protein -2 and Zoledronic Acid Generates Bone (2016) Nature Scientific Reports http://bit.ly/22xgU84

 

 

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41 MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

For more information contact:

Richard Davies, CEO

Tel: +46 (0) 46 286 53 71

Björn Westberg, CFO

Tel: +46 (0) 46 286 53 60

Email:

 

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Marine Perrier

+44 (0)20 7282 1022