Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Lund, Sverige, 12:00 CET, 31 mars 2020 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, tillkännagav idag en ändring av antalet aktier och röster. Under mars månad har antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med 760 000 aktier och 103 000 röster med anledning dels av riktad nyemission och återköp av 730 000 C-aktier vilket meddelades 2 mars 2020; dels av utnyttjande av teckningsoptioner.

Per den 31 mars 2020 uppgår antalet aktier i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) till 53 888 740 aktier, varav 52 653 740 är stamaktier med en röst vardera och 1 235 000 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 52 777 240 röster.

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

www.cordcom.se

 

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 12:00 CET.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G till FDA (USA) år 2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2019 totalt 155 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.