Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Lund, Sverige, 18:00 CET 30 november 2018 – Under november månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner. Per den 30 november 2018 uppgår antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) till 51 755 917.

 

Om BONESUPPORT

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området ortobiologi baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel.

BONESUPPORTs biokeramiska bengraftsubstitut CERAMENT®|BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT®|G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes), orto-onkologi, fot- och fotledsoperationer.

 

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 45 %.

För tillfället genomför BONESUPPORT två viktiga kliniska studier för att generera data som visar kliniska och hälsoekonomiska fördelar med produkterna. Första studien är CERTiFy, som jämför CERAMENT BVF med autograft, vilket är den vanligaste behandlingen för hålrum i ben. De första resultaten från denna framgångsfulla studie visar att CERAMENT BVF uppfyller den primära endpoint att inte vara sämre än autograft. En publikation med fullständiga data förväntas presenteras under första kvartal 2019. FORTIFY-studien utvärderar CERAMENT Gs förmåga att förbättra rådande behandlingsstandard av patienter med öppna diafysära tibiafrakturer. Studiens primära endpoint innefattar frånvaron av djup infektion vid frakturstället samt reducering av antalet sekundära procedurer för att läka frakturen. Data från studien kommer att ingå i Pre market approval-ansökan till FDA 2020.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på att utöka användningen av sin CERAMENT-teknologi till ytterligare indikationer genom kombination av olika läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater utformade för att främja bentillväxt.

 

Komplementärt till utvecklingsarbetet förbereder BONESUPPORT att utöka sitt produktutbud i USA och har därmed ingått strategiska avtal med Collagen Matrix Inc. och MTF Biologics för att distribuera produkter som kompletterar CERAMENT BVF.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på www.bonesupport.com.

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.

CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT och CERAMENT® är registrerade varumärken.

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT AB    

Emil Billbäck, CEO

+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO

+46 (0) 46 286 53 70

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Shabnam Bashir

+44 (0)20 7282 1022

 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 18:00.