Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ)

Lund, Sverige, 18:00 CET 28 februari 2018 – Under februari månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner. Per den 28 februari 2018 uppgår antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) till 50 811 866.

 

Om BONESUPPORTTM

 BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben. BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2015 och 2017 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 62 MSEK till 129 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 45 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling och förfining av sin CERAMENT-teknologi för att utvidga användningen till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker “BONEX” (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på bonesupport.com

 *CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål. CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

 BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken

För ytterligare information kontakta:                                                  

Richard Davies, VD

Telefon: +46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

Telefon: +46 (0) 46 286 53 60

Email:

Informationen i pressmeddelandet är sådan som BONESUPPORT HOLDING AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 18:00.