VI Zjazd PTChK 2016 – Polish Spine Society Congress 2016 Zakopane, Poland