Nyemission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

Publicerat: 2022-12-09

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022 har styrelsen i BONESUPPORT HOLDING AB (”BONESUPPORT”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 639 572 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i syfte att säkerställa leverans av prestationsaktier i aktiesparprogrammet LTI 2021 som antogs av årsstämman 2021 och ersätter därmed den aktieswap som beslutades om vid samma årsstämma.

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022 har styrelsen i BONESUPPORT beslutat om riktad nyemission av 639 572 C-aktier till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Teckningskursen uppgår till 0,625 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Vidare har styrelsen beslutat att omedelbart återköpa samtliga 639 572 C-aktier från Skandinaviska Enskilda Banken AB till samma pris som teckningskursen.

Syftet med att emittera och återköpa C-aktier är att, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, säkerställa leverans av prestationsaktier till anställda inom BONESUPPORT-koncernen som deltar i aktiesparprogrammet LTI 2021 som antogs på årsstämman 2021, vilket innebär att emissionen av C-aktier ersätter den aktieswap som beslutades om vid samma årsstämma. Tilldelning av prestationsaktier i LTI 2021 kommer att ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2023.

BONESUPPORT innehar sedan tidigare 1 002 866 egna C-aktier. C-aktier berättigar till en tiondels röst vardera och saknar rätt till vinstutdelning.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 december 2022 kl. 14:15