Kommuniké från årsstämma den 19 maj 2022 i BONESUPPORT HOLDING AB

Publicerat: 2022-05-19

BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador meddelar att bolagets årsstämma avhållits denna dag och att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom styrelsens framlagda ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna, verkställande direktör och vice verkställande direktör. Därutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 1 227 418 682 kronor balanseras i ny räkning.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Håkan Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren och Lennart Johansson som styrelseledamöter samt om nyval av Mary I O’Connor och Christine Rankin som styrelseledamöter. Lennart Johansson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 75 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt med 30 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Det beslutades vidare att ytterligare ersättning om 90 000 kronor ska utgå till styrelseledamot Mary I O’Connor som kompensation för restid.

Årsstämman beslutade vidare att styrelseledamöterna Lennart Johansson, Lars Lidgren, Mary I O’Connor och Christine Rankin tillsammans ska erhålla ett utökat styrelsearvode om totalt 1 000 000 kronor, villkorat av att styrelseledamöterna förvärvar aktier i BONESUPPORT HOLDING AB för hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt) och att styrelseledamoten åtar sig att inte sälja aktierna under styrelseledamotens hela mandattid i styrelsen. Det utökade styrelsearvodet fördelas enligt följande: 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera av Lars Lidgren, Mary I O’Connor och Christine Rankin. För det fall styrelseledamoten före nästföljande årsstämma entledigas till följd av åsidosättande av dennes förpliktelser som styrelseledamot eller lämnar styrelsen på egen begäran är styrelseledamoten skyldig att återbetala hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt).

Årsstämman beslutade även att omvälja Ernst & Young AB som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Larsmon fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får sammanlagt uppgå till högst 12 899 931 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Säkringsåtgärder avseende aktiesparprogrammet LTI 2021 innefattande (A) bemyndigande för riktad emission av C-aktier, (B) bemyndigande för återköp av C-aktier, samt (C) överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om säkringsåtgärder att säkerställa leverans av aktier under det långsiktiga prestationsbaserade aktiesparprogrammet för ledande befattningshavare och andra nyckelanställda som beslutades av årsstämman 2021 (LTI 2021) samt säkra därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter, i syfte att ersätta den aktieswap som beslutades av årsstämman 2021.

Besluten innefattar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 639 572 C-aktier som med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast ska kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet, samt att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier och att godkänna överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i LTI 2021.

Lund den 19 maj 2022

BONESUPPORT HOLDING AB (PUBL)

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl. 12:30