BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – publicerar Q3 2022 delårsrapport

Publicerat: 2022-10-27

BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det tredje kvartalet 2022.

ACCELERERAD FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT

JULI - SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 84,6 MSEK (54,9), en ökning med 54 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (39 procent räknat i konstant valuta, CER).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en omsättningsökning med 72 procent (49 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en omsättningsökning med 28 procent (23 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen var 90,8 procent (89,0).
 • Rörelseresultatet före effekter från koncernens incitamentsprogram uppgick till –4,4 MSEK (-15,7). Rapporterat rörelseresultat uppgick till -13,9 MSEK (-13,3).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,23 SEK (-0,22).

JANUARI - SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 49 procent (34 procent räknat i konstant valuta) och uppgick till 225,6 MSEK (151,5).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en omsättningsökning med 65 procent (42 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en omsättningsökning med 27 procent (23 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen var 90,1 procent (89,0).
 • Rörelseresultatet före effekter från koncernens incitamentsprogram uppgick till –26,1 MSEK (-58,1). Rapporterat rörelseresultat uppgick till -45,3 MSEK (-58,9).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,74 SEK (-0,96).

”Stark försäljningsframgång i USA samt ny unik långtidsdata.” Emil Billbäck, vd

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • I enlighet med beslut från bolagsstämman i maj avslutades under perioden den aktieswap som tecknades föregående år, innebärande ett likviditetstillskott om 50,7 MSEK.
 • I samband med en kapitalmarknadsdag i september kommunicerade bolaget uppdaterat finansiellt mål om 40 procent årlig försäljningstillväxt de kommande tre åren (2023–2025).
 • I september tillkännagavs publicering av långtidsdata som validerar de kliniska fördelarna av CERAMENT G i enstegsprocedur för att behandla beninfektion (osteomyelit).

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Bolagets antibiotikafrisättande bengraftsubstitut CERAMENT G har använts kirurgiskt för första gången på patienter i USA.