BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – publicerar bokslutskommuniké 2023

Publicerat: 2024-02-15

BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det fjärde kvartalet 2023 och helåret 2023.

STARKT UNDERLIGGANDE MOMENTUM

OKTOBER - DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 67 procent (60 procent räknat i konstant valuta) och uppgick till 172,7 MSEK (103,2).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en omsättningsökning med 79 procent (71 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en omsättningsökning med 38 procent (32 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen var 91,8 procent (91,5).
 • Rörelseresultatet före effekter från koncernens incitamentsprogram uppgick till +11,2 MSEK (-10,1). Rapporterat rörelseresultat uppgick till -7,7 MSEK (-19,3).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning var +0,16 SEK (-0,32).
 • Justerat för uppskjuten skatteintäkt hänförlig till underskottsavdrag och andra temporära skillnader uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till -0,16 SEK.

JANUARI – DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 80 procent (72 procent räknat i konstant valuta) och uppgick till 591,1 MSEK (328,8).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en omsättningsökning med 104 procent (95 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en omsättningsökning med 33 procent (28 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen var 91,5 procent (90,5).
 • Rörelseresultatet före effekter från koncernens incitamentsprogram uppgick till +54,1 MSEK (-36,2). Rapporterat rörelseresultat uppgick till +13,9 MSEK (-64,5).
 • Resultatet per aktie före utspädning var +3,77 SEK (-1,06).
 • Resultatet per aktie efter utspädning var +3,74 SEK (-1,06).
 • Justerat för uppskjuten skatteintäkt hänförlig till underskottsavdrag och andra temporära skillnader som åsatts ett värde i år för första gången uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till +0,10 SEK.

”Fortsatta framgångar för CERAMENT G i USA.” Emil Billbäck, vd

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • I oktober tilldelades CERAMENT V Breakthrough device designation för indikationen beninfektion av det amerikanska läkemedelsverket, FDA.
 • Amerikanska Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) beviljade i november Transitional Pass-Through Payment (TPT) för CERAMENT G.
 • I samband med BONESUPPORTs Kapitalmarknadsdag i november meddelade bolaget en uppdaterad prognos för 2024 med en försäljningstillväxt på över 40 procent (i konstant valuta). Vidare presenterades bolagets planer inkluderande framtida expansion inom spinal fusion (steloperation av ryggkotor) och en planerad marknadsansökan för CERAMENT V i USA under första kvartalet 2025.
 • I december erhöll bolaget MDR-certifiering för CERAMENT BVF och CERAMENT V.

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Beslut har tagits att under Q1 2024 lämna in ansökan till FDA för CERAMENT BVF för Spine Interbody Fusion baserat på befintliga tillgängliga data om benåterbildning (tidigare kommunicerad tidpunkt var Q4 2024).