BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – publicerar bokslutskommuniké 2022

Publicerat: 2023-02-16

BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2022.

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT PÅ 68 % I KVARTALET

OKTOBER - DECEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 103,2 MSEK (61,4), en ökning med 68 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (49 procent räknat i konstant valuta, CER).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en omsättningsökning med 111 procent (80 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en omsättningsökning med 12 procent (9 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen var 91,5 procent (89,3).
 • Rörelseresultatet före effekter från koncernens incitamentsprogram uppgick till -10,1 MSEK (-17,0). Rapporterat rörelseresultat uppgick till -19,3 MSEK (-21,8). Rörelseresultatet påverkades av negativa valutaeffekter samt belastades av en retroaktiv korrigering på 2,0 msek för låga försäljningskostnader i EUROW föregående kvartal.
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,32 SEK (-0,38).

JANUARI - DECEMBER 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 54 procent (38 procent räknat i konstant valuta) och uppgick till 328,8 MSEK (212,9).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en omsättningsökning med 78 procent (52 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en omsättningsökning med 23 procent (19 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen var 90,5 procent (89,1).
 • Rörelseresultatet före effekter från koncernens incitamentsprogram uppgick till -36,2 MSEK (-75,1). Rapporterat rörelseresultat uppgick till -64,5 MSEK (-80,7).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -1,06 SEK (-1,34).

”Stark start för CERAMENT G i USA.” Emil Billbäck, vd

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Bolagets antibiotikafrisättande bengraftsubstitut CERAMENT G har i oktober använts kirurgiskt för första gången på patienter i USA.
 • Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022 har styrelsen i BONESUPPORT HOLDING AB i december emitterat och därefter omedelbart återköpt 639 572 C-aktier. Aktierna emitterades och återköptes senare i syfte att säkerställa leverans av prestationsaktier i aktiesparprogrammet LTI 2021.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Ingenting att rapportera.